RCE Bucharest convention 2018

 

עסקנים פון “מקוה טהרה” הערן ערשט- האנטיגע דעטאלן איבער די ווייטאגליכע הזנחה פון מקוואות טהרה לענגאויס אייראפע

דעלעגאציע פון “מקוה טהרה” אין שפיץ פון מו”ה אברהם יהושע וואלדמאן הי”ו יו”ר “מקוה טהרה” איינגעלאדנט צום “יערליכע אייראפע רבנים קאנווענשאן” אין בוקארעסט; רומעניע

עסקנים טרעפן זיך מיט צענדליגער דעלעגאטן פון קהלות און ארגאניזאציעס לענגאויס אייראפע צו הערן לעבעדיגע באריכטן איבער דעם סטאטוס פון טהרה אין אידישע געגנטער

פילצאליגע קהלות בעטן זיך פאר הילף צו אויפבויען מקוואות טהרה, און אנדערע עקזיסטירנדע מקוואות נויטיגן זיך דרינגענד צו ווערן איבערגעפרישט און באנייט

 

בוקארעסט רומעניע – די געטרייע שלוחי דרחמנא פון דעם בארימטן מפעל הכביר “מקוה טהרה” אין שפיץ פון מו”ה אברהם יהושע וואלדמאן הי”ו, מייסד ויו”ר, אינאיינעם מיטן געטרייען עסקן למען טהרתן של ישראל מו”ה יעקב האמער הי”ו און “מקוה טהרה’ס” דעזגנירטע ארכיטעקט מו”ה שמאול לוין הי”ו, האבן די פארגאנגענע וואך אפגעהאלטן א רייע פון פראדוקטיווע און וויכטיגע זיצונגען מיט צענדליגער דעלעגאטן פון קהלות קדושות לענגאויס אייראפע, איבער די קריטישע טעמע פון “טהרת ישראל” בכל רחבי אייראפע.

יאר יערליך ווערט אין אייראפע אפגעהאלטן א צענטראלע “קאנווענשאן” דורך די פירענדע רבני’שע אויטאריטעטן פון איבער גאנץ אייראפע, וואו עס קומען זיך צוזאמען פילצאליגע גרעסערע און קלענערע ארגאניזאציס און פאנדס און מען באטראכט די סטאטוס פון אידישקייט איבער די שטעט און לענדער.

דאס יאר, צו דער געלענגהייט פון דעם יערליכן קאנווענשאן, וואס איז פארגעקומען אין בוקארעסט, די הויפטשטאט פון רומעניע, האט די צענטראלע רבני’שע ארגאניזאציע פארבעטן די עסקני מפעל “מקוה טהרה” און זיי איינגעלאדנט צו אריבערקומען זיך טרעפן מיט פירער און עסקנים פון קהלות, ארגאניזאציעס, און צדקה פאונדס, צו דיסקיסירן און אויסשמועסן די אויסטערלישע געברויך וואס הערשט אין אידישע געגנטער פאר מקוואות טהרה, און וואס עס קען געטון ווערן אין דעם ריכטונג צו העלפן אידישע קינדער להתקדש בקדושה של מעלה.

אין לויף פון די זיצונגען מיט רעפרעזענטאטן פון אידישע קהלות איז ארויפגעברענגט געווארן צום אויבערפלאך די ווייטאגליכע מציאות מערערע קהלות אויף די ברייט און די לענג אין אייראפע, האבן פשוט נישט דאס געלט צו בויען מקוואות טהרה, און די ערליכע פאמיליעס מוזן זיך שלעפן אויף ווייטע שטעט און לאנגע וועגן במסירת נפש צו קענען זיך פירן בקדושה. אין זייער אסאך אידישע געגנטער זענען פארהאן צענדליגער אידן וואס וואלטן געוואלט זיך פירן בטהרה אבער צוליב דעם מאנגל אין מקוואות ווערט דאס נאכגעלאזט ה”י.

דאס זעלבע איז אויסגעשמועסט געווארן אן אנדערע ווייטאגליכע פאקטאר אז אויך אין אזעלכע געגנטער וואו עס זענען יא פארהאן מקוואות טהרה, וואס איז אויפגעבויעט געווארן אין די פארגאנגענע יארן, איז עס צומאל נישט געהעריג באגלייט געווארן, און מיט די צייט זענען די מקוואות זייער נזנח געווארן, וואס ברענגט אז עס זאל זיין ממש שווער זיך צו באנוצן דערמיט, וואס איז אויך א שטארקע מניעה פאר אסאך אידישע קינדער וועלכע פלעגן זיך פירן בטהרה אבער האבן ליידער אויפגעהערט צוליב די נאכגעלאזטע צושטאנד פון די מקוואות.

אלס א קליין ביישפיל איז כדי אנצווייזן אויף די אידישע קהלה אין בארצעלאנע; שפאניע, וואו עס וואוינען אסאך אידן, צווישן זיי תמימות’דיגע ספרדישע אידן וועלכע פירן זיך בקדושה ובטהרה, אבער צום באדויערן האבן די ארטיגע רעפארמער לעצטנס איבערגענומען די בנין המקוה פון די קהלה, וואס באדייט אז עס מוז זאפארט אויפגעשטעלט ווערן א כשר’ע מקוה טהרה, בכדי די ארטיגע אידן זאלן חלילה נישט נזנח ווערן און יסוד טהרתן של ישראל, נישט האבענדיג קיין מקוה טהרה צו די האנד, וד”ל.

א צווייטע ביישפיל איז די אידישע קהלה אין פינסק בעלארוס וואו עס איז טאקע פארהאן א מקוה טהרה, וואס איז שוין געבויעט געווארן מיט צענדליגער יארן צוריק, אבער ליידער איז קענטיג אז די מקוה איז “פוחת והולך”, עס קומען ווייניגער אידן פון יאר צו יאר, צוליב דעם וואס די מקוה געפינט זיך א שרעקליך נאכגעלאזטע צושטאנד וואס איז גורם א הזנחה אין יסוד קדושתן של ישראל. עס פעלט זיך דרינגענד אויס א פולקאמע רענאוואציע צו אהערשטעלן א פראכטפולע מקוה טהרה כראוי וכיאות.

און לויף פון די קאנווענשען האבן עסקני “מקוה טהרה” זיך אוועקגעזעצט מיט נאנט צו צוואנציג רבנים וועלכע האבן געברענגט א לעבעדיגע באריכט פון אונזערע ברידער אין פולע שטעטלעך און געגנטער לענגאויס אייראפע וועלכע לעכצן צו אנהויבן א נייע לעבן פון אמת’ע אידישקייט און טהרה, און קוקן ארויס אויף די אויפבוי פון א פראכטפולע מהודרדיגע מקוה טהרה ביי זיי און שטאט, און “מקוה טהרה” איז דער גוטער שליח וואס איז דא זיי צו העלפן עררייכן דעם געהויבענעם ציל, צו באגלייטן די פילע מקוה פראיעקטן מיט געלט און שטיצע, בעזר וסיוע.

 גלייכצייטיג קוקט מען ארויס אויף אידן רחמנים בני רחמנים וועלכע האבן א געפיל פאר “טהרת ישראל” און קענען זיין בייהילפיג מיט סיי וועלכע פעולות פון עסקנות און הילף, זאלן זיך ביטע פארבינדן מיט’ן אפיס פון “מקוה טהרה” צו נעמען א חלק כחלק מיט די נאבעלע טהרה אקטיוועטען וועלכע ווערן פראקטיצירט אין אידישע געגנטער להחיות עם רב, צו פארשפרייטן און מרבה זיין טהרה בישראל אויף א ריזיגן פארנעם.

!אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין

מעמד יציקת היסודות’ דורך מפעל “מקוה טהרה” אין ווייטן גאמעל; בעלארוס

גאמעל בעלארוס

ג ניסן תשע”ז

בָּרוּך שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה:

גליקליכע טרערן און רירנדע געפילן ביי היסטארישע ‘מעמד יציקת היסודות’ דורך מפעל “מקוה טהרה” אין ווייטן גאמעל; בעלארוס

ודור רביעי ישובו הנה: ערשטע ‘מקוה טהרה’ אין שטאט גענוי אכציג יאר נאכדעם וואס די מקוה טהרה אין גאמעל איז פארשלאסן געווארן דורך די יעוועסקעס שר”י

***

דער משגיח טיט ציווייזען איטליכע תיקונים בעפארן אנהויבן גיסן

***

די משגיח איז מפקח אויף די ארבעט בשעתן גיסן די בורות

***

הרב נחמן הורוויץ שליטא שליח מיוחד פונעם בעל מכשיר הרב יצחק טריגער שליטא, מיט ר‘ שמואל לוין מקוה טהרהס‘ ארכיטעקט,

און דער ארטיגער ראש הקהל

***

 ערשט נאכן פארזיכערן אז אלעס איז פארזיכערט און  אויסגעהאלטן לכל הדיעות הויבט מען אן גיסן די בורות

‘באר חפרוהו שרים’

***

די פרעמס פאר די בורות ווערן אראפגעלאזט

***

די בורות פארענדיגט גרייט פאר די קימענדיגע פאזע צו גיסן די טרעפ פון די בור טבילה און אויסטיילן די בורות.

גאמעל; בעלארוס – מיט רוישנדע געפילן פון שבח והודאה האט די אידישע קהלה אין די שטאט מיטגעלעבט געהויבענע און רירנדע מאמענטן פון טהרת וקדושת ישראל, דעם פארגאנגענעם ג’ ניסן העעל”ט, ווען עס איז געפראוועט ווערן דער היסטארישער מעמד יציקת היסודות פאר א נייעם פראכטפולן מקוה טהרה אין דער שטאט, וואס ווערט פינאנצירט און געבויעט דורך די געטרייע עסקנים פון דעם מפעל הכביר “מקוה טהרה” אין שפיץ פון דעם איש חי ורב פעלים, הרבני החסיד מו”ה אברהם יושע וואלדמאן הי”ו, דער לעגענדארער מייסד ויושב ראש פון די ארגאניזאציע מיום היווסדה.

קורא ומזה טהרת מים: א בליק אויף די שטאט גאמעל און איר מקוה אויפבוי:

די שטאט גאמעל, אויך גערופן האמעל, געפינט זיך אין דעם געגנט פון בעלארוס, דורכאויס הונדערטער יארן האבן אידן דארט געוואוינט און געדינט השי”ת. די קאמיוניסטישע רעוואלוציע אינאיינעם מיט די יעוועסקע באנדעס שר”י האבן אבער ליידער געברענגט א רוחניות’דיגע פארניכטונג אויף די הייליגע אידישע קהלה אין שטאט. גענוי מיט אכציג יאר צוריק, בשנת תרצ”ח לפ”ק, איז די מקוה טהרה אין שטאט פארשלאסן געווארן און זינט דאן איז דאס מער נישט ערעפענט געווארן.

אבער נצח ישראל לא ישקר, אין די לעצטע יארן האט ווידער אויפגעשיינט דאס אידישע ליכט פון תורה און טהרה אין דער שטאט, אונטער די הנהגה פון דעם געטרייען רב הקהלה הרב יוסף זשאלודעוו שליט”א, אבער דער צוקונפט פון אידישקייט איז נאטורליך געוואנדן אויפ’ן אויפבוי פון א שפאגל-נייע מקוה בתכלית הכשרות, אהערגעשטעלט דורך “מקוה טהרה.”

הונדערטער ערליכע אידן בעטן זיך; מיר ווילן א מקוה:

מיט עטליכע חדשים צוריק איז עס געווען ווען הרב זשאלודעוו שליט”א האט אנגעקלאפט די טירן פון “מקוה טהרה” און זיך געוואנדן מיט א געבעט פון די טיפענישן פון הארץ אין נאמען פון הונדערטער אידן פון דער שטאט: זיי ווילן לעבן בקדושה וטהרה און דעריבער ברויכן זיי אמשנעלסטן האבן א כשר’ע מקוה טהרה, וואס איז דערווייל נאכנישט פארהאן אין די גאנצע אומגעגענט.

האט איר געגלייבט אז היינטיגע צייטן פארן אידן א וועג פון 4 שעה צו א מקוה ? אומגלויבליך אבער א טרויעריגע מציאות. אידן אין גאמעל וועלכע ווילן זיך פירן בקדושה ובטהרה דארפן מאכן דעם לאנגן אויסמאטערנדן וועג צו די שטאט מינסק, א מהלך פון הונדערטער מייל, וואס געדויערט 4 שעה איין וועג, 8 שעה ביידע וועגן אהין און צוריק! קענען מיר שטיין אין דער זייט און זיי נישט העלפן אין זייער נויט ?

טרם יקראו ואני אענה! די עסקנים פון מקוה טהרה האבן דערהערט אט דעם וויי- געשריי און אויף זיך גענומען די לאסט פון בויען א מקוה טהרה אויפן העכסטען קוואליטעט אין גשמיות ווי אין רוחניות, נעמענדיג אין באטראכט אז דאס איז ממש א בחינה פון א מת מצוה, און די דארטיגע אידן ווארטן דערויף בכליון עינים.

באגלייטונג און הילף פינאנציעל און ארכיטעקטואל:

אין אנהויב איז די ארטיגע קהלה איז געווען ממש פארצווייפלט און נישט געגלייבט אז זיי וועלן קענען צוזאמשטעלן די געפאדערטע סומע וואס מען נויטיגט זיך אנצוהויבן אזא פראיעקט. אבער די געטרייע עסקנים פון “מקוה טהרה” האבן אריינגעבלאזן א פרישן טל של תחי’ אין דעם קאמפיין. מען האט אהערגעשטעלט א מייסטערהאפטיגן קאמפיין וואס איז געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגן סוקסעס און ב”ה אריינגעברענגט די סומע פון 37,000 דאללער, דורך א “מעטשינג פאונד” וואס איז פינאנצירט געווארן דורך “מקוה טהרה”.

אבער די קאסטן פון מקוה, שטח, קאנסטראקציע, אינווייניגסטע דעזיין און נויטיגע איינריכטונגען ווערט געשאצט צו ענדגילטיג אפקאסטן 140,000 דאללער, אזוי ארום אז עס פארבלייבט נאך די ריזיגע סומע פון איבער הונדרעט טויזנט דאללער וואס דארף אויסגעצאלט ווערן דורך “מקוה טהרה” צו ערגענצן די מקוה בטהרתה ובתפארתה.

אויסער די אסטראנאמישע סומעס וואס “מקוה טהרה” גיסט אריין אין דעם קאסטבארן פראיעקט, האט מען זיך אריינגעווארפן אויך אין די פאקטישע טעכנישע ארבעט. “מקוה טהרה” האט איינגעשפאנט דעם בארימטן ארכיטעקטור פון ארץ ישראל, הרב שמואל לעווין הי”ו,  אינאיינעם מיט’ן חשוב’ער דיין הרב נחמן הורוויץ שליט”א, בשליחותו פון דעם בארימטן מומחה לעניני מקוואות הרה”ג ר’ יצחק טריגער שליט”א, וועלכע האבן אין די לעצטע חדשים געמאכט די “פלענס” און אויסגעארבעט אלע קאמפלעצירטע דעטאלן און טעכנישע חלקים לגבי דעם בוי ארבעט, פראקטיש ווי הלכה’דיג אז אלעס זאל אהערגעשטעלט ווערן אויפ’ן שענסטן און מהודר’דיגסטן פארנעם.

דער היסטארישער מעמד יציקת היסודות:

איז דעריבער פארשטענדליך די שמחה וואס האט באהערשט די דארטיגע אידן צו דער פריידיגער געלעגנהייט פונעם יציקת יסודות הבורות. אין די טעג בעפאר דעם מעמד זענען געקומען צופארן דער ארכיטעקט הרב שמואל לעווין הי”ו, און דער דיין הרה”ג רבי נחמן הורוויץ שליט”א, וועלכע האבן איבערגעקוקט פון דער נאנט די פראקטישע און הלכה’דיגע איינריכטונגען פון די בורות, און אנגעוויזן אויף פארשידענע לעצט – מינוטיגע תיקונים וואס האבן זיך נאך אויסגעפעלט צו פארזיכערן אז אלעס ווערט געפירט בתכלית ההידור והכשרות.

דאנערשטאג פרשת ויקרא העעל”ט, יום ג’ ניסן, איז געווען דער גרויסער טאג ווען עס זענען ב”ה געגאסן געווארן די בורות טבילה פון די נייע מקוה, מיט די אנוועזנהייט פון די רבנים המכשירים שליט”א. אויף אלעמענס פנים’ער האט זיך אנגעזען א קורת רוח און שמחה של מצוה מיטהאלטנדיג א מאורע אשר לאו בכל יומא מתרחיש, ווי עס ווערט ב”ה נתרבה טהרה בישראל וואס וועט זיין א כבוד שמים פאר די שטאט.

די אידישע איינוואוינער פון דער שטאט האבן זיך איינפאך געווישט די טרערן פון שמחה און מיט געהויבענע געמיטער האט מען זיך געוואונטשן די ברכה פון “אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין”. דאס איז ווירקליך געווען א העכסט – עמאנאציאלע איבערלעבעניש, ווען נאך אכציג יארן וואס אידישקייט אין רוסלאנד איז כמעט אונטערגעגאנגען ווערט באנייט א מהודר’דיגע מקוה טהרה – פינאנצירט און אויפגעבויעט דורך “מקוה טהרה” לטהרינו ולקדשינו.

א לעצט- מינוטיגע רוף צו אחינו בני ישראל:

אין דער צייט וואס מקוה טהרה איז פארוויקלט אין די סאמע – לעצטע דעטאלן אינערהאלב דער פארצווייגטער בוי פראיעקט אין בעראלוס, איז מען אבער צום באדויערן נאך היבש הונטערשטעליג מיט די ריזיגע קאסטן וואס אזא סארט פראיעקט וועט אריינציען. “מקוה טהרה” קען זיך נישט ערלויבן צו שלעפן מיט די בוי ארבעט פאר אַן איבריגע מינוט. אידן נדיבי לב קענען אצינד עררייכן אַן אייביגער זכות נצחי אין די גמרה של מצוה דורך אויסצאלן די פארבליבענע הוצאות המקוה און דערמיט אפקויפן דעם זכות המקוה לעד ולנצח, לעילו נשמת אייערע נאנטע און באליבטע, אדער לישועה ולברכה. רופט אריין צום צענטראלן אפיס אויף 718-840-3833 און נעמט א טייל אין קדושתן וטהרתן של ישראל.

פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה קה!

Continue reading »