Zagreb Opening

בס”ד גליקליכע טרערן פון התרגשות ביי דערהויבענע “חנוכת המקוה” אין זאגרוב; קראאטיע דורך “מקוה טהרה” שהחיינו וקיימנו והגיענו; דעלעגאציע פון הנהלת “מקוה טהרה” ווערן אנטפאנגען מיט הארציגע דאנק געפילן דורך רב הקהלה און קהלה מיטגלידער     רירנדע סצענעס ווען מען דערלעבט ב”ה אזא געהויבענע מאמענט נאך לאנגע יארן וואס די נענטסטע מקוה איז געווען אין

Continue reading »

Birobidzhan Mikvah Pouring

 After 15 years of anticipation, the concrete was finally cast for the first Mikvah ever in the Jewish Autonomous Region of Russia On Wednesday, 31 October כ״א חשון,  the concrete was cast for the first Mikvah ever to be built in the Jewish Autonomous Region of Russia – a region appropriated to Jews by Stalin. The

Continue reading »

Kashrus Trip Part 1- Laranca Cyprus


IMG-20180625-WA0066

IMG-20180625-WA0061

IMG-20180625-WA0059

IMG-20180625-WA0058


 

שליח מיוחד פון “מקוה טהרה” אפגעפלויגן אויף לענגערע נסיעה צו פארזיכערן העכסטע סטאנדערד און כשרות המקוואות ארום די וועלט

ערשטע דעסטינאציע: לאראנקע קפריסון

אונזערע אידישע ברידער אין דאס אונזל קפריסין האבן מיט התרגשות אנטפאנגען דעם ספעציעלן שליח, הרה”ג רבי שלמה אברהם פאללמאן שליט”א, משגיח פון מעפל הכביר “מקוה טהרה”, וועלכע האט אפגעשטאטעט דארט א באזוך, אלס טייל פון א לענגערע רייזע לענגאויס “מקוה טהרה” פראיעקטן אין אייראפע, כדי זיך צו אומקוקן אויף די לעצטע הלכה’דיגע דעטאלן צום גמר פון די מקוה טהרה אין “לאראנקא – קפריסין” וואס איז געבויעט און אהערגעשטעלט געווארן ברוב פאר והדר דורך “מקוה טהרה”

מקוה טהרה האט אונטערגענומען די רייזע צו באזוכן עטליכע שטעט און געגנטער וואו עס ווערט אצינד געבויעט מקוואות טהרה לזכות את ישראל, און איבערקוקן מיט אן עינא פקוחה אלע קאמפלעצירטע דעטאלן און טעכנישע חלקים לגבי די בוי ארבעט, פראקטיש ווי הלכה’דיג אז אלעס זאל אהערגעשטעלט ווערן אויפ’ן שענסטן און מהודר’דיגסטן פארנעם

די ערשטע סטאנציע איז געווען אין דאס אינזל קפריסין, אפיציעל גערופן “סייפרוס,” וואו עס וואוינען היינט צו טאגס איבער 500 אידן, אין צוגאב צו די טויזנטער אידן וואס פארן כסדר אהין אויפ’ן וועג צו ביזנעס אד”ג. און די איינציגסטע וועג פאר א מקוה טהרה איז א נסיעה מיט א פליגער קיין ארץ ישראל

מיט די הילף פון נדיבים בעם האט “מקוה טהרה” דארט אויפגעשטעלט א פראכטפולע “מקוה טהרה” לשם ולתפארת, וואס ווערט אין די יעצטיגע וואכן פולקאם פארענדיגט

אבער צוליב דעם וואס אין די לעצטע מינוט איידער דאס אנפולן די בורות האט מען זיך דערזען מיט א שטיקל הלכה’דיגע פראבלעם מיט’ן דאך פונעם בנין המקוה, איז דער חשוב’ער משגיח שליט”א אנגעקומען אויף א פערזענליכע איבערבליק, וואו ער האט זיך א לענגערע צייט אומגעקוקט אויף די פראקטישע און הלכה’דיגע לעזונגען וואס וועלן אונטערגענומען ווערן צו פאררעכטן דעם פראבלעם

ומחיל אל חיל, האט מען זיך טאקע באלד גענומען צו די ענדגילטיגע ארבעט, אז אלעס זאל זיין אהערגעשטעלט מיט אלע איינריכטונגען און הידורים, אויפ’ן שענסטן פארנעם ברוחניות וגשמיות, למהדרין מן המהדרין, און מען גרייט זיך בעז”ה אט צו אנפולן די בורות מיט מי גשמים, און פייערן די חנוכת המקוה ברוב פאר והדר

דער קורצער אבער קאנצעטרירטער באזוך איז ב”ה געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע סוקסעס און אצינד זעצט פאר די מלאכת הקודש מיט אן אימפעט און באנייטע התחדשות לברך על המוגמר, בשעת אז עס  קענטיג אויף די דארטיגע אידישע איינוואוינער שטראלן פון גליק און פרייד, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

 

 

 

 

 

 

 

RCE Bucharest convention 2018

 

עסקנים פון “מקוה טהרה” הערן ערשט- האנטיגע דעטאלן איבער די ווייטאגליכע הזנחה פון מקוואות טהרה לענגאויס אייראפע

דעלעגאציע פון “מקוה טהרה” אין שפיץ פון מו”ה אברהם יהושע וואלדמאן הי”ו יו”ר “מקוה טהרה” איינגעלאדנט צום “יערליכע אייראפע רבנים קאנווענשאן” אין בוקארעסט; רומעניע

עסקנים טרעפן זיך מיט צענדליגער דעלעגאטן פון קהלות און ארגאניזאציעס לענגאויס אייראפע צו הערן לעבעדיגע באריכטן איבער דעם סטאטוס פון טהרה אין אידישע געגנטער

פילצאליגע קהלות בעטן זיך פאר הילף צו אויפבויען מקוואות טהרה, און אנדערע עקזיסטירנדע מקוואות נויטיגן זיך דרינגענד צו ווערן איבערגעפרישט און באנייט

 

בוקארעסט רומעניע – די געטרייע שלוחי דרחמנא פון דעם בארימטן מפעל הכביר “מקוה טהרה” אין שפיץ פון מו”ה אברהם יהושע וואלדמאן הי”ו, מייסד ויו”ר, אינאיינעם מיטן געטרייען עסקן למען טהרתן של ישראל מו”ה יעקב האמער הי”ו און “מקוה טהרה’ס” דעזגנירטע ארכיטעקט מו”ה שמאול לוין הי”ו, האבן די פארגאנגענע וואך אפגעהאלטן א רייע פון פראדוקטיווע און וויכטיגע זיצונגען מיט צענדליגער דעלעגאטן פון קהלות קדושות לענגאויס אייראפע, איבער די קריטישע טעמע פון “טהרת ישראל” בכל רחבי אייראפע.

יאר יערליך ווערט אין אייראפע אפגעהאלטן א צענטראלע “קאנווענשאן” דורך די פירענדע רבני’שע אויטאריטעטן פון איבער גאנץ אייראפע, וואו עס קומען זיך צוזאמען פילצאליגע גרעסערע און קלענערע ארגאניזאציס און פאנדס און מען באטראכט די סטאטוס פון אידישקייט איבער די שטעט און לענדער.

דאס יאר, צו דער געלענגהייט פון דעם יערליכן קאנווענשאן, וואס איז פארגעקומען אין בוקארעסט, די הויפטשטאט פון רומעניע, האט די צענטראלע רבני’שע ארגאניזאציע פארבעטן די עסקני מפעל “מקוה טהרה” און זיי איינגעלאדנט צו אריבערקומען זיך טרעפן מיט פירער און עסקנים פון קהלות, ארגאניזאציעס, און צדקה פאונדס, צו דיסקיסירן און אויסשמועסן די אויסטערלישע געברויך וואס הערשט אין אידישע געגנטער פאר מקוואות טהרה, און וואס עס קען געטון ווערן אין דעם ריכטונג צו העלפן אידישע קינדער להתקדש בקדושה של מעלה.

אין לויף פון די זיצונגען מיט רעפרעזענטאטן פון אידישע קהלות איז ארויפגעברענגט געווארן צום אויבערפלאך די ווייטאגליכע מציאות מערערע קהלות אויף די ברייט און די לענג אין אייראפע, האבן פשוט נישט דאס געלט צו בויען מקוואות טהרה, און די ערליכע פאמיליעס מוזן זיך שלעפן אויף ווייטע שטעט און לאנגע וועגן במסירת נפש צו קענען זיך פירן בקדושה. אין זייער אסאך אידישע געגנטער זענען פארהאן צענדליגער אידן וואס וואלטן געוואלט זיך פירן בטהרה אבער צוליב דעם מאנגל אין מקוואות ווערט דאס נאכגעלאזט ה”י.

דאס זעלבע איז אויסגעשמועסט געווארן אן אנדערע ווייטאגליכע פאקטאר אז אויך אין אזעלכע געגנטער וואו עס זענען יא פארהאן מקוואות טהרה, וואס איז אויפגעבויעט געווארן אין די פארגאנגענע יארן, איז עס צומאל נישט געהעריג באגלייט געווארן, און מיט די צייט זענען די מקוואות זייער נזנח געווארן, וואס ברענגט אז עס זאל זיין ממש שווער זיך צו באנוצן דערמיט, וואס איז אויך א שטארקע מניעה פאר אסאך אידישע קינדער וועלכע פלעגן זיך פירן בטהרה אבער האבן ליידער אויפגעהערט צוליב די נאכגעלאזטע צושטאנד פון די מקוואות.

אלס א קליין ביישפיל איז כדי אנצווייזן אויף די אידישע קהלה אין בארצעלאנע; שפאניע, וואו עס וואוינען אסאך אידן, צווישן זיי תמימות’דיגע ספרדישע אידן וועלכע פירן זיך בקדושה ובטהרה, אבער צום באדויערן האבן די ארטיגע רעפארמער לעצטנס איבערגענומען די בנין המקוה פון די קהלה, וואס באדייט אז עס מוז זאפארט אויפגעשטעלט ווערן א כשר’ע מקוה טהרה, בכדי די ארטיגע אידן זאלן חלילה נישט נזנח ווערן און יסוד טהרתן של ישראל, נישט האבענדיג קיין מקוה טהרה צו די האנד, וד”ל.

א צווייטע ביישפיל איז די אידישע קהלה אין פינסק בעלארוס וואו עס איז טאקע פארהאן א מקוה טהרה, וואס איז שוין געבויעט געווארן מיט צענדליגער יארן צוריק, אבער ליידער איז קענטיג אז די מקוה איז “פוחת והולך”, עס קומען ווייניגער אידן פון יאר צו יאר, צוליב דעם וואס די מקוה געפינט זיך א שרעקליך נאכגעלאזטע צושטאנד וואס איז גורם א הזנחה אין יסוד קדושתן של ישראל. עס פעלט זיך דרינגענד אויס א פולקאמע רענאוואציע צו אהערשטעלן א פראכטפולע מקוה טהרה כראוי וכיאות.

און לויף פון די קאנווענשען האבן עסקני “מקוה טהרה” זיך אוועקגעזעצט מיט נאנט צו צוואנציג רבנים וועלכע האבן געברענגט א לעבעדיגע באריכט פון אונזערע ברידער אין פולע שטעטלעך און געגנטער לענגאויס אייראפע וועלכע לעכצן צו אנהויבן א נייע לעבן פון אמת’ע אידישקייט און טהרה, און קוקן ארויס אויף די אויפבוי פון א פראכטפולע מהודרדיגע מקוה טהרה ביי זיי און שטאט, און “מקוה טהרה” איז דער גוטער שליח וואס איז דא זיי צו העלפן עררייכן דעם געהויבענעם ציל, צו באגלייטן די פילע מקוה פראיעקטן מיט געלט און שטיצע, בעזר וסיוע.

 גלייכצייטיג קוקט מען ארויס אויף אידן רחמנים בני רחמנים וועלכע האבן א געפיל פאר “טהרת ישראל” און קענען זיין בייהילפיג מיט סיי וועלכע פעולות פון עסקנות און הילף, זאלן זיך ביטע פארבינדן מיט’ן אפיס פון “מקוה טהרה” צו נעמען א חלק כחלק מיט די נאבעלע טהרה אקטיוועטען וועלכע ווערן פראקטיצירט אין אידישע געגנטער להחיות עם רב, צו פארשפרייטן און מרבה זיין טהרה בישראל אויף א ריזיגן פארנעם.

!אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין

Pages:12»